POLECASZ - WYGRYWASZ

26.07.2016

MARZYSZ O NOWYM ROWERZE. DOSTANIESZ GO OD NAS!!! JEDYNE CO MUSISZ ZROBIĆ TO PRZYPROWADZIĆ NOWEGO LOKATORA NA OSIEDLE RĄBIN PARK. PROMOCJA TRWA DO 31 SIERPNIA 2016 ROKU.

Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie poniżej

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Polecaj a Wygrasz”


(„Regulamin”)
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej (dalej „Program”) jest: ALSTAL DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Jacewo 76, 88-100 Inowrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591459, REGON: 363205583, NIP: 5562761706, który działa w imieniu Rąbin Park.
2. Celem Programu jest przyznanie nagrody tj. trzech rowerów o wartości 1.500,00 zł każdy, po jednym Polecającemu, który skutecznie polecą zakup jednego lokalu mieszkalnego swoim bliskim lub znajomym, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
3. Definicje:
a) Polecający – oznacza osobę fizyczną lub prawną albo inny podmiot nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
b) Polecany – oznacza osobę fizyczna lub prawną albo inny podmiot , który w wyniku rekomendacji Polecającego zdecyduje się na zawarcie ze spółką RĄBIN PARK Sp. z o.o. umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej sprzedaży Lokalu;
c) Lokal – oznacza lokal mieszkalny na inwestycji „Rąbin Park” realizowanej w Inowrocławiu przez spółkę Rąbin Park sp. z o.o.
II. Okres trwania Programu
Program trwa do 31.08.2016 roku.
III. Uczestnictwo w Programie
1. Uczestnikiem Programu może być każdy Polecający po spełnieniu się łącznie następujących warunków:
a) Polecający zarekomenduje Polecanemu zakup lokalu oraz
b) Polecający zgłosi swoje uczestnictwo w programie oraz
c) Polecający przyjdzie wraz z Polecanym do biura (adres biura: Osiedle Rąbin Park, Inowrocław, ul. 59 Pułku Piechoty) Organizatora oraz
d) Polecany, najpóźniej w terminie do dnia 31.08.2016 r., zarezerwuje mieszkanie oraz wpłaci w terminie 7 dni od podpisania umowy rezerwacyjnej kaucję bezzwrotną w wysokości 1.000,00 zł oraz
e) w okresie do 90 dni od rezerwacji mieszkania i wpłacenia kaucji Polecany zawrze ze spółką Rąbin Park sp. z o.o. umowę deweloperską lub umowę przedwstępną sprzedaży Lokalu albo Polecany zawrze ostateczną umowę sprzedaży Lokalu, w przypadku gdyby Polecany uprzednio nie zawierał przedwstępnej umowy sprzedaży, ani umowy deweloperskiej, oraz
f) Polecający wyraził zgodę na treść Regulaminu, na udział w Programie oraz podał dane niezbędne do wydania mu nagrody w postaci jednego roweru.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie możliwe jest w dowolnym momencie, w okresie trwania Programu. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: biuro@alstaldom.pl
3. W przypadku zgłoszenia tego samego Polecanego przez dwóch różnych lub większa ilość Polecających o pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Organizatora (data, godzina, minuta) danego Polecanego.

IV. Wydanie nagród
1. Każdemu Polecającemu , każdorazowo po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie III.1, przysługuje nagroda tj. rower o wartości do 1.500,00 zł. W celu odebrania nagrody, należy zgłosić się do Organizatora.
2. Polecający traci uprawnienie do otrzymania nagrody jeżeli po jej odbiór nie zgłosi się przed upływem 30 dni po zakończeniu okresu trwania programu.
3. Warunkiem przekazania nagrody jest podpisanie przez Polecającego potwierdzenia odbioru nagrody.
4. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady nagrody - roweru.
5. Nagroda - rower nie podlega zamianie na równowartość pieniężną lub na inny towar.
V. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane e-mailem (na adres: biuro@alstaldom.pl) lub na adres pocztowy siedziby Organizatora wskazany w pkt. I ust. 1 Regulaminu, nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu trwania Programu.
2. Pisemna reklamacja musi zawierać dane Uczestnika składającego reklamację tj. w szczególności imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres, numer telefonu, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Uczestnika związane z reklamacją.
3. Organizator dołoży starań, aby rozpatrzyć reklamacje w terminie 21 dni od ich otrzymania.
4. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane na piśmie na adres wskazany w reklamacji. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
2. Organizator może w każdym czasie przedłużyć okres trwania Programu lub go zakończyć.
3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Udział w Programie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.
5. Dane Polecającego i Polecanego będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Administratorem danych osobowych jest ALSTAL DOM sp. z o.o. sp. k. z/s Jacewo 76, 88-100 Inowrocław. Dane uczestników Programu będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego oraz w celach marketingowych i statystycznych. Ponadto Polecający wyraża zgodę na podanie jego danych Polecanemu. Polecającemu i Poleconemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Polecającemu i Poleconemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Po stronie Polecającego leży zapewnienie, że poinformował Polecanego i uzyskał jego zgodę na przesłanie jego danych osobowych do ALSTAL DOM. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z nieuprawnionym przesłaniem przez Polecającego danych osobowych Polecanego.