Kredytowanie i MDM


Aby ułatwić Państwu przejście przez formalności kredytowe współpracujemy z profesjonalnym Doradcą Kredytowym, którego głównym zadaniem jest wybór i pomoc w uzyskaniu najkorzystniejszego dla Państwa kredytu.

 • Zakup mieszkania jest jedną z najważniejszych inwestycji w Naszym życiu.
 • Nasi Doradcy pomogą w doborze najkorzystniejszych form finansowania. 
 • Oferowane przez Nas mieszkania spełniają warunki kredytowania w programie MdM.
 • Zachęcamy do kontaktu. Wspólnie wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

W ramach pomocy doradca:

 • przedstawia dostępne aktualne oferty kredytowe i wskaże najlepsze z ofert,
 • sprawdzi zdolność kredytową,
 • pomoże w wypełnieniu wszelkich formularzy bankowych i złoży wniosek kredytowy w banku,
 • posłuży pomocą w trakcie całego procesu,
 • wyjaśni zapisy umowy kredytowej i doprowadzi do wypłaty środków.

Pomoc naszego doradcy jest dla Państwa bezpłatna, otrzymujecie w zamian wsparcie i bezpieczeństwo transakcji oraz profesjonalną obsługę.

Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego m.in. na zakup mieszkania od dewelopera.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

 • podczas spotkania w Biurze Sprzedaży otrzymają Państwo bezpłatną pomoc w uzyskaniu dofinansowania w programie MdM oraz kredytu 
 • o finanse naszych Klientów w zakresie  programu MdM i kredytów hipotecznych  dba doświadczony Doradca Kredytowy

Limit powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 75 m² lub 85 m² jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:

 • umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;
 • umowy deweloperskiej;
 • umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:

 •  wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 •  w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości
 •  na okres co najmniej 15 lat
 •  po 5 latach można sprzedać mieszkanie lub spłacić wcześniej kredyt
 •  dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla kredytów złotowych

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat; kryterium wieku nie dotyczy rodzin z trójką dzieci). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nabywanego mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych (to kryterium nie dotyczy rodzin z trójką dzieci).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MdM korzysta singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Natomiast w przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkaniadotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

 • każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MdM;
 • każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.

Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

 • 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
 • 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
 • 20% przy dwójce dzieci;
 • 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

 • powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m²;
 • 50 m² – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m².”

W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m² do 65 m².

Pobierz szczegóły ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego: tutaj.